Quy định về việc nộp lệ phí đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

Quy định về việc nộp lệ phí đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

Theo quy định tại Điều 24 của Luật Doanh nghiệp, Nhà đầu tư phải nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với trường hợp làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đây chính là nộp lệ phí đăng ký kinh doanh; pháp luật hiện hành chưa quy định việc nộp lệ phí đầu tư.

Theo quy định hiện hành, lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký cấp 4;

Mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với hướng dẫn của Bộ Tài chính đảm bảo việc thống nhất trong phạm vi toàn quốc theo quy định tại Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 sủă đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí.

Tác giả bài viết: Thạc sĩ, Luật sư Phạm Quang Biên