• Luật sư cho doanh nghiệp
  • Luật sư tranh tụng
  • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
  • Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp
  • Tư vấn luật hôn nhân gia đình
  • Tư vấn thuế doanh nghiệp
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Trang nhất » Tư vấn luật » Thành lập doanh nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp - Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Thứ tư - 16/12/2015 09:41
Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Công ty hợp danh là loại hình công ty ra đời sớm nhất của lịch sử loài người, là loại hình đặc trưng của công ty đối nhân có ít nhất từ hai thành viên cùng hợp tác kinh doanh. Về điều kiện, thủ tục thành lập công ty hợp danh như thế nào? IMC xin tư vấn như sau:

   Công ty hợp danh là loại hình công ty ra đời sớm nhất , là loại hình đặc trưng của công ty đối nhân có ít nhất từ hai thành viên cùng hợp tác kinh doanh dưới tên gọi chung cùng chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới về nghĩa vụ tài sản của công ty. Về thành lập công ty hợp danh cần những điều kiện , thủ tục sau:

 

1. Điều kiện thành lập công  ty hợp danh

   Theo điều 172 của luật doanh nghiệm 2014 các cá nhân khi tham gia thành lập công ty cần những điều kiện sau:

a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Ngoài ra các cá nhân tham gia thành lập công ty hợp danh không thuộc các trường hợp sau ( khỏan 2 điều 18 luật doanh nghiệp):

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

 

2. Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Để thành lập được công ty hợp danh trên thực tế, trước hết cần phải làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nộp tại Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở. Sau khi nộp hồ sơ, phòng ĐKKD sẽ trao giấy biên nhận về việc nộp hồ sơ cho cá nhân đến nộp hồ sơ. 

Trong thời hạn 10 ngày nếu hồ sơ hợp lệ, phòng ĐKKD sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho công ty.

Hồ sơ thành lâp công ty hơp danh:

- Giấy đề nghị ĐKKD công ty hợp danh

- Quyết định thành lập công ty

- Quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật Công ty

- Danh sách thành viên công ty hợp danh.

- CMND của người đại diện pháp luật của công ty (bản sao hợp lệ)

- Chứng chỉ hành nghề (đối với kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề)

 

Ghi chú: Nếu thành viên góp vốn là tổ chức, nộp các loại giấy tờ sau:

+ Doanh nghiệp nhà nước: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án góp vốn vào công ty.

+ Công ty TNHH Hai thành viên trở lên : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc cho phép công ty tham gia góp vốn.

+ Công ty cổ phần: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc cho phép công ty tham gia góp vốn.

+ Công ty TNHH Một thành viên: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc cho phép công ty tham gia góp vốn.

+ Công ty hợp danh : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc cho phép công ty tham gia góp vốn.

+ Hợp tác xã: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Nghị quyết và biên bản họp của Đại hội xã viên hoặc giấy tờ khác theo quy định tại điều lệ hợp tác xã về việc cho phép hợp tác xã tham gia góp vốn.

+ Đối với các cơ quan hành chính nhà nước mà trong ngân sách có nhiệm vụ chi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 và điểm b khoản 1 Điều 33 Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002; Giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền về việc chi cho góp vốn.

+ Đối với tổ chức chính trị, chính trị xã hội: Giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép tổ chức chính trị, chính trị xã hội tham gia góp vốn.

+ Đối với các hiệp hội khác: Giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập, hoạt động và giấy tờ của cơ quan này về việc cho phép hiệp hội tham gia góp vốn.

 

3. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty hợp danh của IMC

a. Tư vấn cho khách hàng toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập, quản lý doanh nghiệp như:

- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;

- Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

- Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

- Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;

- Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

 

b. Đại diện hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận và mọi thủ tục thành lập công ty hợp danh cho khách hàng:

- Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty hợp danh

+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập

+ Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh.

+ Danh sách thành viên công ty hợp danh. Kèm theo danh sách thành viên phải có Bản sao hợp lệ một   trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác,                  

+ Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy  định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ/CP của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

 

- Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục thành lập công ty hợp danh:

+ Soạn thảo hồ sơ Thành lập công ty hợp danh cho khách hàng;

+ Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ Thành lập công ty hợp danh cho khách hàng;

+ Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT;

+ Nhận Giấy chứng nhận Thành lập công ty hợp danh tại sở KH-ĐT;

+ Công chứng giấy tờ cho khách hàng để tiến hành thủ tục tiếp theo;

+ Khắc con dấu cho Doanh nghiệp;

+ Đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.​

 

Bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ: HÃNG LUẬT IMC

Điện thoại: 024.62.697.901 /  0365.939999  

                

Địa chỉ: P1809 tòa 27A2 Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Email  : bienpq@interimc.org.vn     

Hãng luật IMC : Uy tín – Chất lượng - Hiệu quả - Bảo mật

IMC Nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự trong các vụ án: Dân sự - Kinh tế - Hôn nhân gia đình – Hành chính – Tài chính – Bất động sản – Sở hữu trí tuệ - Lao động – Đầu tư….

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn hôn nhân
Tư vấn hôn nhân
0365.939999

Liên kết

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 31


Hôm nayHôm nay : 7880

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 115158

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12133412

Fanpage IMCLAW